Η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιώνκαι λειτουργικού κόστους

Εμπορία ανακτηθέντων ανακυκλώσιμων υλικών

Η δραστηριότητες της εταιρίας
στοχεύουν σε μακροχρόνιες συνεργασίες

Εκμίσθωση Εξοπλισμού

Αποκομιδή, Μεταφορά &
Διάθεση απορριμμάτων
Εμπορία ανακτηθέντων
ανακυκλώσιμων υλικών
Εκτέλεση
Προγραμμάτων Ανακύκλωσης
Εκμίσθωση Εξοπλισμού