Προωθούμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής αξίας

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων

Διαχείριση Αδρανών υλικών

Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
 
Διαχείριση οργανικών απορριμμάτων / Παραγωγή compost
Διαχείριση Βιολογικής Ιλύος
 
Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων
 
Διαχείριση Αδρανών υλικών