Διασφάλιση ποιότητας

Αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος του συστήματος διαχείρισης της εταιρίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τους πελάτες και τα σχέδια που εκπονούνται από την εταιρία. Όλες οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 διασφαλίζοντας μεθοδευμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των επιχειρησιακών ενεργειών.

H ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση του προτύπου ISO 9001 εξασφαλίζει στην εταιρία:

  • σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και τελικών προϊόντων
  • καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών και συνεπώς οργάνωση του συστήματος
  • ικανοποίηση πελατών
  • συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών