Προφίλ

Η ENACT δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρία σεβόμενη απόλυτα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων. Παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η δραστηριότητα της εταιρίας επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω κλάδους:

 • Διαχείριση Απορριμμάτων (Αποκομιδή, Συλλογή, Μεταφορά, Προσωρινή αποθήκευση, Επεξεργασία, Διάθεση και Ανακύκλωση Αστικών- Βιομηχανικών - Εμπορικών απορριμμάτων).
 • Διαχείριση και Ανακύκλωση οργανικών υλών, ακατάλληλων προς κατανάλωση τροφίμων, αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.
 • Λειτουργία και διαχείριση Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων-Υπολειμμάτων(Χ.Υ.Τ.Α- Χ.Υ.Τ.Υ).
 • Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων.
 • Διαχείριση απορριμμάτων με σκοπό την Παραγωγή Ενέργειας.
 • Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, ενέργεια από βιομάζα.
 • Παραγωγή κομπόστ από οργανικές ύλες και απόβλητα.
 • Μελέτη, εγκατάσταση και διαχείριση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α).
 • Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων υλικών συσκευασίας με ατομικό σύστημα ή συμμετοχή σε συλλογικό.
 • Συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά υλικών συσκευασίας ,ελαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, μεταχειρισμένων ελαίων, οχημάτων τέλους ζωής)
 • Παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρηματοδότησης συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών.