Συνδυασμός ΔσΠ οργανικών
αποβλήτων και υλικών συσκευασίας

Reduce, reuse, recycling

Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής αξίας

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων
Ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων