Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης, έτσι ώστε να αξιολογείται και να ελέγχεται κάθε ενεργειών του οργανισμού που έχει επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.

Δεδομένου ότι το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία στους πελάτες της αφορούν στο περιβάλλον και στη διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει, δίνεται ιδιαίτερο βάρος αφενός στον εντοπισμό τρόπων για τη δραστική μείωση των απορριμμάτων και την αποδοτική διάθεση αυτών και αφετέρου στη συμμόρφωση της επιχείρησης με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία γεγονός που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων μίας εσφαλμένης περιβαλλοντικής ενέργειας.