Στόχοι

Η εταιρία παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Παρότι παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η πρόληψη ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων είναι πάντοτε στο επίκεντρο κάθε στόχου της εταιρίας.

Μέσω της δραστηριότητας της η εταιρία στοχεύει:

  • στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων
  • στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών
  • στη μείωση των ποσοτήτων προς Χ.Υ.Τ.Α.- Χ.Υ.Τ.Υ
  • στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
  • στη μείωση εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
  • στην αδρανοποίηση των βλαβερών ουσιών