Φιλοσοφία

Οι δραστηριότητες της εταιρίας στοχεύουν σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Η διαρκής καταγραφή των αναγκών των πελατών της και ο συνεχής διάλογος μαζί τους δεσμεύουν την εταιρία για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προτάσεις καινοτόμων λύσεων. Το περιβάλλον εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, τόσο κατά το στάδιο ανάπτυξης όσο και στο στάδιο διετέλεσης των έργων της. Η δραστηριότητα της εταιρίας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η πρόληψη ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων είναι πάντοτε στο επίκεντρο κάθε στόχου της εταιρίας. Μέσω της δραστηριότητας της η εταιρία στοχεύει:

  • στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων
  • στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών
  • στη μείωση των ποσοτήτων προς Χ.Υ.Τ.Α.- Χ.Υ.Τ.Υ
  • στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
  • στη μείωση εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
  • στην αδρανοποίηση των βλαβερών ουσιών

Η εταιρία ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πλήρως ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία και επιβάλλει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διάθεση των αποβλήτων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους συνεργάτες της που εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.