Υγιεινή & Ασφάλεια

Η εταιρεία ENACT, στην προσπάθειά της να ελέγχει διαρκώς την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή της σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων έχει καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βάσει των γενικών απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001.

Ο καθορισμός των στόχων μέσα από την πολιτική του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία μαζί με τις συνεχείς μετρήσεις για την επίτευξή των διασφαλίζει μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και επιδεικνύει τη δέσμευση της εταιρίας στην εφαρμογή, διατήρηση, και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης στην Εργασία.

Επίσης εφαρμόζονται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα εξακολουθεί λειτουργεί και να είναι αποτελεσματικό, λαμβάνοντας επίσης πάντα υπόψη τη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νομικές απαιτήσεις.