Η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργικού κόστους

Κατασκευή & Λειτουργία Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α)

Η εταιρία μας έχει ενσωματώσει
την περιβαλλοντική παράμετρο σε κάθε της δράση

Ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών
με ή χωρίς παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου

Υπηρεσίες καθαριότητας

Υπηρεσίες καθαριότητας/πλύση-σάρωση δρόμων

Υπηρεσίες Πλύσης-Απολύμανσης Κάδων Απορριμμάτων

Εκμίσθωση Εξοπλισμού

Προτάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας
εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Reduce, reuse, recycling

Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής αξίας

Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων

Διαχείριση Αδρανών υλικών

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

Αποκομιδή, Μεταφορά &
Διάθεση απορριμμάτων
Κατασκευή & Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α)
Λειτουργία & διαχείριση
(Χ.Υ.Τ.Α- Χ.Υ.Τ.Υ)
Κατασκευή & Λειτουργία Μονάδων
επεξεργασίας απορριμμάτων
Υπηρεσίες καθαριότητας
Υπηρεσίες Πλύσης-Απολύμανσης- Σάρωσης οδών
Υπηρεσίες Πλύσης-Απολύμανσης
Κάδων Απορριμμάτων
Εκμίσθωση Εξοπλισμού
Εκπόνηση μελετών
Ανακύκλωση
υλικών συσκευασίας
Διαχείριση οργανικών απορριμμάτων / Παραγωγή compost
Διαχείριση
ογκωδών αντικειμένων
Διαχείριση
Αδρανών υλικών
Διαχείριση
Βιολογικής Ιλύος